در شرایط ابهام، تصمیم گیری بسیار سخت خواهد بود. آموزش مهارت تصمیم گیری و حل مسئله در این روزها کمک شایانی به تصمیمات زندگی و کسب و کارمان خواهد کرد.