شما وارد سیستم نشده اید. لطفا ابتدا وارد سیستم شوید: 

ورود به کلاس

ورود به کلاس (لینک جایگزین و کمکی)

برنامه کلاسی و دانلود فایل ها

جلسه روزهای برگزاری ساعت برگزاری مدرس دانلود ویدیو جلسه
مقدماتی سه شنبه ۲۷ آبان ۲۱:۰۰ احمد طلایی

[ دانلود ویدیو ]

۱ یکشنبه ۲ آذر ۲۱:۰۰ احمد طلایی [ دانلود ویدیو ]
۲ سه شنبه ۴ آذر ۲۱:۰۰ احمد طلایی [ دانلود ویدیو ]
۳ یکشنبه ۹ آذر ۲۱:۰۰ احمد طلایی [ دانلود ویدیو ]
۳-۱ سه شنبه ۱۱ آذر ۲۱:۰۰ احمد طلایی [ دانلود ویدیو ]
۴ یکشنبه ۱۶ آذر ۲۱:۰۰ احمد طلایی [ دانلود ویدیو ]

 

فاز مطالعاتی این دوره

فایل های این دوره