• برای ورود به جلسه صفر "ارز دیجیتال پیشرفته"، شماره خود را وارد کرده و دکمه ورود به وبینار را بزنید.

    زمان برگزاری وبینار: امروز ساعت 21