دسترسی به فایل صوتی

برای دسترسی به فایل صوتی، اطلاعات را تکمیل کنید.

مدت زمان: ۲۱ دقیقه

ثبت نام دوره پریمیوم شروع شد

زمان برگزاری: آبان ماه

مدرس دوره: نیما کیمیایی