دوره های در حال ثبت نام

کارگاه آموزشی سیستم سازی برای مدیران
تاریخ برگزاری: 1403/4/19 17:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1403/4/19
مانده تا برگزاری: 15 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
دوره کوچینگ مدیران ۵
تاریخ برگزاری: 1403/5/16 17:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1403/5/16
مانده تا برگزاری: 43 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم