دوره های در حال ثبت نام

کارگاه مذاکرات تجاری و متقاعد سازی
تاریخ برگزاری: 1402/12/7 09:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/12/6
مانده تا برگزاری: 2 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
بوت کمپ تحول به سبک کوچینگ
تاریخ برگزاری: 1402/12/9 17:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/12/9
مانده تا برگزاری: 4 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
پریمیوم ۱۴
تاریخ برگزاری: 1402/12/17 09:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/12/16
مانده تا برگزاری: 12 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
رویداد آموزشی سناریو ۱۴۰۳
تاریخ برگزاری: 1402/12/21 16:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/12/21
مانده تا برگزاری: 16 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
دوره فن بیان ۲۱
تاریخ برگزاری: 1403/2/16 17:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1403/2/16
مانده تا برگزاری: 71 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم